போட்டித் தேர்வுகளில் வெல்வது எப்படி?

போட்டித் தேர்வுகளில் வெல்வது எப்படி?